Ydych chi’n meddwl tybed sut a ble mae’r holl ddatblygiadau arloesol a chyffrous yn digwydd er mwyn helpu i wella profiad cwsmeriaid Trenau Trafnidiaeth Cymru?

Cymerwch gip y tu mewn i’n Labordy Arloesi, lle rydyn ni’n cadw Cymru i symud, a lle gallai eich busnes cychwynnol chi fod yn gweithio. 

Rydyn ni’n gwybod nad oes cysylltiad agos bob amser rhwng arloesi a seilwaith corfforaethol mawr. Gall camddealltwriaeth fach arwain at atal syniadau newydd rhag dod yn atebion yn y byd go iawn. Wrth gynllunio rhaglen sbarduno arloesiLabordy Trafnidiaeth Cymru (TfWL), roedd creu gweithle a fyddai’n meithrin arloesi drwy greadigrwydd a chydweithio yn un o’n prif ffactorau.  

Roeddem yn gwybod y byddai cael dyluniad mewnol perffaith yn helpu i arwain at y canlyniadau gorau a denu’r busnesau cychwynnol gorau i’r rhaglen.  

Cipolwg y tu mewn i TfWL 

Mae’r Labordy yn rhan o Platfform, canolfan arloesi ganolog Casnewydd. Roedd lleoli TfWL yn y ganolfan arloesi yng Nghasnewydd yn ddewis amlwg, gan y byddem yn gallu creu amgylchedd a fyddai’n denu’r busnesau cychwynnol gorau a darparu'r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt i gynhyrchu'r canlyniadau gorau. 

Mae ein Labordy arloesi yn darparu popeth sydd ei angen ar fusnesau cychwynnol i gynyddu eu busnes, mireinio eu cynnyrch yn unol ag anghenion cwsmeriaid Trenau Trafnidiaeth Cymru a datblygu prototeip i’w gyflwyno i’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn Trenau Trafnidiaeth Cymru. 

Mae Labordy â chynllun agored, cyffrous yn annog pobl i gydweithio ac i fod yn greadigol, mewn amgylchedd cymdeithasol a chyfeillgar. Mae croeso i bob busnes cychwynnol sydd wedi ymuno â’r rhaglen ddefnyddio’r Labordy a’i gyfleusterau drwy gydol oes y rhaglen.  

Bydd busnesau sy’n llwyddo i ymgynnig am gontract gwaith gyda Trenau Trafnidiaeth Cymru yn ystod wythnos 12 y rhaglen yn gallu parhau i weithio o’r labordy i ddatblygu eu hateb yn llawn a’i lansio. 

Mae gorsafoedd gwaith y Labordy wedi’u rhannu’n ardaloedd â desgiau ac yn ardal lle gellir gweithio wrth sawl gweithfan, sy’n cynnig naws croesawgar a chyfforddus – gallwch alw i mewn i’r Labordy pan fo angen. Gallwch ddod yma i gyflawni eich tasgau ar eich pen eich hun, paratoi ar gyfer gweithdy arloesi sydd ar y gweill neu gwrdd ag aelod o dîm TfWL. 

Mae ardal gydweithio ar wahân yn galluogi timau i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau, cyflwyniadau a fideos neu i arddangos unrhyw fath o ddeunydd amlgyfrwng ar uned cyfryngau Jive. Mae yma hefyd fyrddau gwyn i weithio arnyn nhw fel grŵp. 

Mae ardal gyflwyno’r Lab yn cynnwys seddi â threfniant haenog, sy’n debyg i awditoriwm, ac mae taflunydd ar gael yma hefyd. Gallwch ymarfer eich cyflwyniadau a gwerthu eich syniadau neu arddangos datblygiadau newydd i’r tîm cyflawni arloesi yn hawdd, yn ein hardal gyflwyno. 

Cafodd dyluniad mewnol arloesol y Lab ei ysbrydoli gan gymysgedd o estheteg o’r byd technoleg a threnau ac, o ganlyniad, crëwyd amgylchedd gwaith cyffrous a bywiog lle gall ein busnesau cychwynnol weithio a datblygu’r syniadau a’r atebion mwyaf arloesol. 

Cymerwch ran 

Gallwch chi a’ch busnes cychwynnol fod yn rhan o Labordy Trafnidiaeth Cymru drwy wneud cais heddiw.  

Ewch i dudalen Ceisiadau F6S i ddysgu mwy am ein rhaglen sbarduno ac i wneud cais > https://www.f6s.com/tfwlab/apply 

Dyddiad cau ar gyfer recriwtio - 28 Hydref 2019.