Beth yw Rhaglen Sbarduno Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

Rhaglen sbarduno 12 wythnos i fynd â’ch busnes newydd o’r syniad i’r lansiad, a’i ddefnyddio ar draws Trafnidiaeth Cymru.

Rydyn ni'n cynnal rhaglen sbarduno sy’n para 12 wythnos ac sy’n cynnwys gweithdai, sesiynau 1 i 1 gyda rhanddeiliaid, sesiynau mentora, cyfleoedd rhwydweithio gyda gweithredwyr rheilffyrdd allweddol a mynediad at ystod eang o adnoddau a gwybodaeth o bob rhan o’r sector rheilffyrdd a thrafnidiaeth.

Ar ddiwedd y 12 wythnos, bydd pob busnes sy’n rhan o’r rhaglen yn cyflwyno ei MVP (Cynnyrch Ymarferol Lleiaf) ar y diwrnod arddangos, gyda’r nod o sicrhau contract gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Yna, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael sicrwydd ariannol a mynediad at wybodaeth angenrheidiol er mwyn parhau i ddatblygu eu cynnyrch neu eu gwasanaeth i’w integreiddio ar draws Trafnidiaeth Cymru.

Ar gyfer pwy?

Rydyn ni eisiau i bob ymgeisydd fanteisio i’r eithaf ar y rhaglen fel y gall ei fusnes dyfu ac er mwyn i Trafnidiaeth Cymru barhau i wella a darparu’r lefelau gorau posibl o brofiad i gwsmeriaid a theithwyr.

Mae Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu ar gyfer unrhyw un o'r canlynol sydd â chynnyrch neu syniadau a allai fod yn fanteisiol i'r sector rheilffyrdd;

Entrepreneuriaid

Busnesau cychwynnol

Busnesau mawr

Ydw i’n gymwys ar gyfer y rhaglen?

Os oes unrhyw un o’r canlynol (nid pob un o reidrwydd) yn berthnasol i chi neu eich busnes, rydyn ni'n meddwl y byddech chi’n ymgeisydd gwych ar gyfer y rhaglen:

Rydych chi’n fusnes cychwynnol neu'n entrepreneur ym maes technoleg, sydd wrthi’n gweithio ar syniad (cynnyrch neu wasanaeth)

• Rydych chi'n fusnes mawr yn y sector trafnidiaeth/rheilffyrdd

Mae’r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i; systemau archebu, masnachu ar drenau, hysbysebu, gwasanaeth cwsmeriaid, profiad cwsmer o un pen i’r llall, CRM a theyrngarwch cwsmeriaid, arloesi mewn seilwaith neu effeithlonrwydd gweithredol.

• Mae gennych gynnyrch neu wasanaeth sy’n bodoli eisoes yr ydych yn teimlo y gallech ei addasu i wella profiad y cwsmer a phrofiad teithwyr ar draws y rheilffyrdd

• Mae gennych gynnyrch go iawn, neu rydych yn datblygu cynnyrch go iawn, a allai fod o fudd i Trafnidiaeth Cymru a phrofiad y teithiwr yn eich barn chi

Os oes unrhyw un o’r canlynol (nid pob un o reidrwydd) yn berthnasol i chi neu eich busnes, rydyn ni'n meddwl y byddech chi’n ymgeisydd gwych ar gyfer y rhaglen:

Pam ymuno?

I gael eich dilysu gan y diwydiant

Dysgwch gan Arweinwyr Arloesol

Datblygu eich busnes

Mynediad at arbenigwyr rheilffyrdd

Gweithle arloesol

Tyfu eich busnes

Previous Cohort Demo Day

Cwestiynau cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Edrychwch ar ein cwestiynau mwyaf cyffredin isod.

Sut mae gwneud cais?

Yn syml, cliciwch y botwm “gwneud cais” ar y safle, neu glicio yma, ac fe gewch eich tywys i dudalen ymgeisio F6S. F6S yw llwyfan mwyaf y byd ar gyfer cysylltu sylfaenwyr â buddsoddwyr, sbardunwyr a deoryddion, a dyna sydd wrth wraidd ein proses ymgeisio.

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?
Mae ein rhaglen arloesi yn para 12 wythnos. Cynhelir diwrnod arddangos yn wythnos 12 o'r rhaglen.
Ble mae’r rhaglen wedi'i lleoli?
Mae ein labordy arloesi yn adeilad y Platfform yng Nghasnewydd.
Faint o amser fydd rhaid i mi ei roi i'r rhaglen?
Rydyn ni’n cynnal sesiynau gweithdy undydd, unwaith yr wythnos, drwy gydol y rhaglen. Bydd angen i chi hefyd gysylltu â noddwyr/perchnogion y cynnyrch a neilltuo amser o’ch busnes i ddatblygu eich MVP.
Beth yw’r meini prawf i wneud cais?

Gallwch fod yn entrepreneur, yn fusnes newydd neu’n fusnes sy’n uwchraddio. Mae’n rhaid i chi gael syniad, cynnyrch neu ateb y gellir ei ddefnyddio i ddatrys problem Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd y rheini sydd â chynnyrch sylfaenol hyfyw, neu â chynnyrch ar y farchnad sy’n gallu cael ei newid i roi budd, yn cael eu hystyried yn ymgeiswyr cryf.

A ydych chi'n cymryd ecwiti yn fy musnes?
Na. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dod yn gystadleuwyr ac yn cymryd rhan yn y rhaglen am ddim. Ar ddiwedd y 12 wythnos, bydd busnesau llwyddiannus yn cael contract masnachol os yw eu datrysiad yn ymarferol ac yn sicrhau budd i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.
Pwy sy'n rhedeg y Rhaglen Sbarduno hon?

Mae’r rhaglen sbarduno yn fenter gan Trafnidiaeth Cymru, mewn cydweithrediad ag Alt Labs. Mae Alt Labs yn gwmni Arloesi pwrpasol sy'n cynnal rhaglenni arloesi a sbarduno, er mwyn helpu sefydliadau corfforaethol i weithredu atebion newydd ac arloesol a ddatblygir gan fusnesau cychwynnol darbodus ac ystwyth. Gallwch ddysgu mwy am Alt Labs yn y fan yma.

Beth yw’r meini prawf gwerthuso ar gyfer ceisiadau?
Bydd pob cais yn cael ei farnu a’i werthuso gan banel o aelodau tîm o Alt Labs a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Y meini prawf allweddol fydd eich syniad neu eich cynnig, y posibilrwydd y gallai fod yn fuddiol i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a sut gall Labordy Trafnidiaeth Cymru helpu eich busnes chi.