Beth yw Rhaglen Sbarduno Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

The Transport for Wales Innovation programme (Lab by Transport For Wales or TfWL) is designed to develop new and innovative solutions, products and services to be implemented across Transport for Wales Rail to improve customer experience and improve business efficiency. We run a 12-week accelerator programme consisting of workshops, stakeholder 1-2-1s, mentoring, networking opportunities with key rail executives and access to a wide range of resources and knowledge from across the rail & transport sector. At the end of the 12 weeks, all businesses taking part on the programme will present their MVP (Minimal Viable Product) on demo day, with the goal of securing a contract with Transport for Wales Rail. Successful candidates will then have the financial security and access to resources needed to continue development of their product or service to integrate across Transport for Wales.

Ar gyfer pwy?

Rydyn ni eisiau i bob ymgeisydd fanteisio i’r eithaf ar y rhaglen fel y gall ei fusnes dyfu ac er mwyn i Trafnidiaeth Cymru barhau i wella a darparu’r lefelau gorau posibl o brofiad i gwsmeriaid a theithwyr.

Mae Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu ar gyfer unrhyw un o'r canlynol sydd â chynnyrch neu syniadau a allai fod yn fanteisiol i'r sector rheilffyrdd;

  • Entrepreneuriaid
  • Busnesau cychwynnol
  • Busnesau mawr

Ydw i’n gymwys ar gyfer y rhaglen?

Os oes unrhyw un o’r canlynol (nid pob un o reidrwydd) yn berthnasol i chi neu eich busnes, rydyn ni'n meddwl y byddech chi’n ymgeisydd gwych ar gyfer y rhaglen:

  • Rydych chi’n fusnes cychwynnol neu'n entrepreneur ym maes technoleg, sydd wrthi’n gweithio ar syniad (cynnyrch neu wasanaeth)
  • Rydych chi'n fusnes mawr yn y sector trafnidiaeth/rheilffyrdd
  • Mae’r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i; systemau archebu, masnachu ar drenau, hysbysebu, gwasanaeth cwsmeriaid, profiad cwsmer o un pen i’r llall, CRM a theyrngarwch cwsmeriaid, arloesi mewn seilwaith neu effeithlonrwydd gweithredol.
  • Mae gennych gynnyrch neu wasanaeth sy’n bodoli eisoes yr ydych yn teimlo y gallech ei addasu i wella profiad y cwsmer a phrofiad teithwyr ar draws y rheilffyrdd
  • Mae gennych gynnyrch go iawn, neu rydych yn datblygu cynnyrch go iawn, a allai fod o fudd i Trafnidiaeth Cymru a phrofiad y teithiwr yn eich barn chi

Os oes gennych gynnyrch, gwasanaeth, neu syniad a allai hybu gwelliant ar reilffyrdd Cymru drwy wella profiad y cwsmer, gwella diogelwch teithwyr neu drwy wella prosesau busnes ac effeithlonrwydd – bydden ni'n falch o glywed gennych chi.

Pam ymuno?

I gael eich dilysu gan y diwydiant

Bydd ein rhaglen yn helpu eich cynnyrch neu wasanaeth i gael ei ddilysu gan y diwydiant. Byddwn yn rhoi cyfle i chi i siarad a chydweithio â rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant, i ddilysu unrhyw ragdybiaethau o ran y cynnyrch ac i ddeall y broses gaffael yn well a pha mor ymarferol fyddai eich syniad ar draws sector y rheilffyrdd.

Datblygu eich busnes

Bydd modd i chi uwchraddio a gwella sgiliau eich gwybodaeth drwy hyfforddiant, gweithdai a mentora wrth feddwl am ddylunio, dylunio cynnyrch a hyfywedd masnachol gyda’r gweithdai niferus fydd yn cael eu cyflwyno dros y rhaglen arloesi 12 wythnos.

Gweithle arloesol

Mae gan LgTC labordy arloesi pwrpasol yng Nghasnewydd. Bydd ymgeiswyr yn cael defnydd llawn o'r gweithle arloesol hwn yn ystod y rhaglen 12 wythnos, a bydd y rhai sy’n llwyddo i gyflwyno eu syniad i Trafnidiaeth Cymru ar ddiwedd y rhaglen 12 wythnos yn cael parhau i weithredu eu busnes o'r lleoliad hwn.

Dysgu gan Arweinwyr Arloesi

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai arloesi gyda rhai o arweinwyr yn y maes Arloesi yn y DU. Bydd ein rhaglen yn cyflwyno gweithdai ar bynciau yn cynnwys, dylunio datganiad gwerth, meddylfryd dylunio, gweithdai gwibio, cwsmeriaid ac UX, dylunio gwasanaethau a mwy.

Mynediad at arbenigwyr rheilffyrdd

Cydweithio a rhwydweithio â rhai o’r arbenigwyr mwyaf dylanwadol a phrofiadol ar draws Trafnidiaeth Cymru, o uwch reolwyr, peirianwyr, timau marchnata a masnachol i helpu i gael gwell dealltwriaeth o sut i deilwra eich cynnig a pha effaith y gallai ei chael yn y farchnad.

Tyfu eich busnes

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn golygu y byddwch yn gallu sicrhau contract masnachol gan Trafnidiaeth Cymru, gan roi’r cyllid angenrheidiol i chi gwblhau eich prosiect a lansio eich cynnig ar draws ein busnes.

Cwestiynau cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Edrychwch ar ein cwestiynau mwyaf cyffredin isod.

Sut mae gwneud cais?

Yn syml, cliciwch y botwm “gwneud cais” ar y safle, neu glicio yma, ac fe gewch eich tywys i dudalen ymgeisio F6S. F6S yw llwyfan mwyaf y byd ar gyfer cysylltu sylfaenwyr â buddsoddwyr, sbardunwyr a deoryddion, a dyna sydd wrth wraidd ein proses ymgeisio.

Ble mae’r rhaglen wedi'i lleoli?

Caiff y rhaglen ei chynnal yn ein Canolfan Arloesi benodol yn adeilad y Platfform yng Nghasnewydd.

Beth yw’r meini prawf i wneud cais?

Rhaid eich bod chi’n gweithio’n ddiwyd ar syniad sy'n gallu gwella profiad teithwyr ar draws Trafnidiaeth Cymru. Gallwch fod yn entrepreneur, yn fusnes cychwynnol neu'n fusnes mawr. Bydd y rhai sydd â chynnyrch ymarferol sylfaenol yn cael eu hystyried yn ymgeiswyr cryf. Rhaid i chi fod yn gallu gweithio o'n canolfan arloesi yng Nghasnewydd, Cymru, drwy gydol y rhaglen, a hynny ddau ddiwrnod yr wythnos.

Pwy sy'n rhedeg y Rhaglen Sbarduno hon?

Mae’r rhaglen sbarduno yn fenter gan Trafnidiaeth Cymru, mewn cydweithrediad ag Alt Labs. Mae Alt Labs yn gwmni Arloesi pwrpasol sy'n cynnal rhaglenni arloesi a sbarduno, er mwyn helpu sefydliadau corfforaethol i weithredu atebion newydd ac arloesol a ddatblygir gan fusnesau cychwynnol darbodus ac ystwyth. Gallwch ddysgu mwy am Alt Labs yn y fan yma.

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?

Mae ein rhaglen arloesi yn para 12 wythnos. Cynhelir diwrnod arddangos yn wythnos 12 o'r rhaglen.

Pa mor aml y bydd angen i mi fod yn y Ganolfan Arloesi?

Mae lle, os oes angen, i chi weithio o’n hardal ddeori am y 12 wythnos gyfan. Os ydych chi'n fusnes wedi'i sefydlu, bydd angen i chi fod ar gael i fynd i’n canolfan 1 diwrnod yr wythnos i gymryd rhan mewn sesiynau arloesi.

A ydych chi'n cymryd ecwiti yn fy musnes?

Na. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dod yn gystadleuwyr ac yn cymryd rhan yn y rhaglen am ddim. Ar ddiwedd y 12 wythnos, bydd busnesau llwyddiannus yn cael contract masnachol os yw eu datrysiad yn ymarferol ac yn sicrhau budd i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Beth yw’r meini prawf gwerthuso ar gyfer ceisiadau?

Bydd pob cais yn cael ei farnu a’i werthuso gan banel o aelodau tîm o Alt Labs a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Y meini prawf allweddol fydd eich syniad neu eich cynnig, y posibilrwydd y gallai fod yn fuddiol i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a sut gall Labordy Trafnidiaeth Cymru helpu eich busnes chi.

Ymunwch â’n rhaglen cyflymydd