Beth yw Rhaglen Sbarduno Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

Mae rhaglen Arloesi Trafnidiaeth Cymru (Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu) wedi'i chynllunio i ddatblygu datrysiadau, cynnyrch a gwasanaethau newydd ac arloesol i'w rhoi ar waith ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i wella profiad cwsmeriaid ac i wella effeithlonrwydd busnes.

Rydyn ni'n cynnal rhaglen sbarduno sy’n para 12 wythnos ac sy’n cynnwys gweithdai, sesiynau 1 i 1 gyda rhanddeiliaid, sesiynau mentora, cyfleoedd rhwydweithio gyda gweithredwyr rheilffyrdd allweddol a mynediad at ystod eang o adnoddau a gwybodaeth o bob rhan o’r sector rheilffyrdd a thrafnidiaeth.

Ar ddiwedd y 12 wythnos, bydd pob busnes sy’n rhan o’r rhaglen yn cyflwyno ei MVP (Cynnyrch Ymarferol Lleiaf) ar y diwrnod arddangos, gyda’r nod o sicrhau contract gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Yna, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael sicrwydd ariannol a mynediad at wybodaeth angenrheidiol er mwyn parhau i ddatblygu eu cynnyrch neu eu gwasanaeth i’w integreiddio ar draws Trafnidiaeth Cymru.

Ar gyfer pwy?

Rydyn ni eisiau i bob ymgeisydd fanteisio i’r eithaf ar y rhaglen fel y gall ei fusnes dyfu ac er mwyn i Trafnidiaeth Cymru barhau i wella a darparu’r lefelau gorau posibl o brofiad i gwsmeriaid a theithwyr.

Mae Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu ar gyfer unrhyw un o'r canlynol sydd â chynnyrch neu syniadau a allai fod yn fanteisiol i'r sector rheilffyrdd;

  • Entrepreneuriaid
  • Busnesau cychwynnol
  • Busnesau mawr

Ydw i’n gymwys ar gyfer y rhaglen?

Os oes unrhyw un o’r canlynol (nid pob un o reidrwydd) yn berthnasol i chi neu eich busnes, rydyn ni'n meddwl y byddech chi’n ymgeisydd gwych ar gyfer y rhaglen:

  • Rydych chi’n fusnes cychwynnol neu'n entrepreneur ym maes technoleg, sydd wrthi’n gweithio ar syniad (cynnyrch neu wasanaeth)
  • Rydych chi'n fusnes mawr yn y sector trafnidiaeth/rheilffyrdd
  • Mae’r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i; systemau archebu, masnachu ar drenau, hysbysebu, gwasanaeth cwsmeriaid, profiad cwsmer o un pen i’r llall, CRM a theyrngarwch cwsmeriaid, arloesi mewn seilwaith neu effeithlonrwydd gweithredol.
  • Mae gennych gynnyrch neu wasanaeth sy’n bodoli eisoes yr ydych yn teimlo y gallech ei addasu i wella profiad y cwsmer a phrofiad teithwyr ar draws y rheilffyrdd
  • Mae gennych gynnyrch go iawn, neu rydych yn datblygu cynnyrch go iawn, a allai fod o fudd i Trafnidiaeth Cymru a phrofiad y teithiwr yn eich barn chi

Os oes gennych gynnyrch, gwasanaeth, neu syniad a allai hybu gwelliant ar reilffyrdd Cymru drwy wella profiad y cwsmer, gwella diogelwch teithwyr neu drwy wella prosesau busnes ac effeithlonrwydd – bydden ni'n falch o glywed gennych chi.

Pam ymuno?

I gael eich dilysu gan y diwydiant

Bydd ein rhaglen yn helpu eich cynnyrch neu wasanaeth i gael ei ddilysu gan y diwydiant. Byddwn yn rhoi cyfle i chi i siarad a chydweithio â rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant, i ddilysu unrhyw ragdybiaethau o ran y cynnyrch ac i ddeall y broses gaffael yn well a pha mor ymarferol fyddai eich syniad ar draws sector y rheilffyrdd.

Datblygu eich busnes

Bydd modd i chi uwchraddio a gwella sgiliau eich gwybodaeth drwy hyfforddiant, gweithdai a mentora wrth feddwl am ddylunio, dylunio cynnyrch a hyfywedd masnachol gyda’r gweithdai niferus fydd yn cael eu cyflwyno dros y rhaglen arloesi 12 wythnos.

Gweithle arloesol

Mae gan LgTC labordy arloesi pwrpasol yng Nghasnewydd. Bydd ymgeiswyr yn cael defnydd llawn o'r gweithle arloesol hwn yn ystod y rhaglen 12 wythnos, a bydd y rhai sy’n llwyddo i gyflwyno eu syniad i Trafnidiaeth Cymru ar ddiwedd y rhaglen 12 wythnos yn cael parhau i weithredu eu busnes o'r lleoliad hwn.

Dysgu gan Arweinwyr Arloesi

Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai arloesi gyda rhai o arweinwyr yn y maes Arloesi yn y DU. Bydd ein rhaglen yn cyflwyno gweithdai ar bynciau yn cynnwys, dylunio datganiad gwerth, meddylfryd dylunio, gweithdai gwibio, cwsmeriaid ac UX, dylunio gwasanaethau a mwy.

Mynediad at arbenigwyr rheilffyrdd

Cydweithio a rhwydweithio â rhai o’r arbenigwyr mwyaf dylanwadol a phrofiadol ar draws Trafnidiaeth Cymru, o uwch reolwyr, peirianwyr, timau marchnata a masnachol i helpu i gael gwell dealltwriaeth o sut i deilwra eich cynnig a pha effaith y gallai ei chael yn y farchnad.

Tyfu eich busnes

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn golygu y byddwch yn gallu sicrhau contract masnachol gan Trafnidiaeth Cymru, gan roi’r cyllid angenrheidiol i chi gwblhau eich prosiect a lansio eich cynnig ar draws ein busnes.

Cwestiynau cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn? Edrychwch ar ein cwestiynau mwyaf cyffredin isod.

Sut mae gwneud cais?

Yn syml, cliciwch y botwm “gwneud cais” ar y safle, neu glicio yma, ac fe gewch eich tywys i dudalen ymgeisio F6S. F6S yw llwyfan mwyaf y byd ar gyfer cysylltu sylfaenwyr â buddsoddwyr, sbardunwyr a deoryddion, a dyna sydd wrth wraidd ein proses ymgeisio.

Ble mae’r rhaglen wedi'i lleoli?

Caiff y rhaglen ei chynnal yn ein Canolfan Arloesi benodol yn adeilad y Platfform yng Nghasnewydd.

Beth yw’r meini prawf i wneud cais?

Rhaid eich bod chi’n gweithio’n ddiwyd ar syniad sy'n gallu gwella profiad teithwyr ar draws Trafnidiaeth Cymru. Gallwch fod yn entrepreneur, yn fusnes cychwynnol neu'n fusnes mawr. Bydd y rhai sydd â chynnyrch ymarferol sylfaenol yn cael eu hystyried yn ymgeiswyr cryf. Rhaid i chi fod yn gallu gweithio o'n canolfan arloesi yng Nghasnewydd, Cymru, drwy gydol y rhaglen, a hynny ddau ddiwrnod yr wythnos.

Pwy sy'n rhedeg y Rhaglen Sbarduno hon?

Mae’r rhaglen sbarduno yn fenter gan Trafnidiaeth Cymru, mewn cydweithrediad ag Alt Labs. Mae Alt Labs yn gwmni Arloesi pwrpasol sy'n cynnal rhaglenni arloesi a sbarduno, er mwyn helpu sefydliadau corfforaethol i weithredu atebion newydd ac arloesol a ddatblygir gan fusnesau cychwynnol darbodus ac ystwyth. Gallwch ddysgu mwy am Alt Labs yn y fan yma.

Pa mor hir mae’r rhaglen yn para?

Mae ein rhaglen arloesi yn para 12 wythnos. Cynhelir diwrnod arddangos yn wythnos 12 o'r rhaglen.

Pa mor aml y bydd angen i mi fod yn y Ganolfan Arloesi?

Mae lle, os oes angen, i chi weithio o’n hardal ddeori am y 12 wythnos gyfan. Os ydych chi'n fusnes wedi'i sefydlu, bydd angen i chi fod ar gael i fynd i’n canolfan 1 diwrnod yr wythnos i gymryd rhan mewn sesiynau arloesi.

A ydych chi'n cymryd ecwiti yn fy musnes?

Na. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dod yn gystadleuwyr ac yn cymryd rhan yn y rhaglen am ddim. Ar ddiwedd y 12 wythnos, bydd busnesau llwyddiannus yn cael contract masnachol os yw eu datrysiad yn ymarferol ac yn sicrhau budd i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Beth yw’r meini prawf gwerthuso ar gyfer ceisiadau?

Bydd pob cais yn cael ei farnu a’i werthuso gan banel o aelodau tîm o Alt Labs a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Y meini prawf allweddol fydd eich syniad neu eich cynnig, y posibilrwydd y gallai fod yn fuddiol i Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a sut gall Labordy Trafnidiaeth Cymru helpu eich busnes chi.

Apply for Cohort 3