Beth yw Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu yw rhaglen arloesi bwrpasol fwyaf blaenllaw Cymru. Rydyn ni'n cynnal rhaglenni sbarduno 12 wythnos mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, i gefnogi busnesau cychwynnol technolegol uchelgeisiol a chreadigol a allai fod o fudd i reilffyrdd ac sy’n awyddus i dyfu ei busnes.

Ar ddiwedd y rhaglenni sbarduno, bydd busnesau cychwynnol yn cyflwyno eu syniadau i randdeiliaid allweddol a swyddogion gwneud penderfyniadau o Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd syniadau llwyddiannus yn cael contract gwaith i orffen datblygu eu cynnyrch, ac yna i lansio’r cynnyrch hwn ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Mae ein rhaglen arloesi wedi’i lleoli yn ein labordy arloesi bwrpasol yng Nghasnewydd. Dyma weithle pwrpasol ar gyfer busnesau cychwynnol a phartneriaid Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu, i’w ddefnyddio ar gyfer gweithio o ddydd i ddydd. Dyma hefyd lle bydd ein holl weithdai, hyfforddiant a chyfarfodydd yn digwydd.

Ydych chi’n meddwl eich bod yn addas? Gwnewch gais nawr i gymryd rhan.

Ein nodau

Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu wedi cael ei greu mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, gyda’r nodau canlynol:

1

Gwneud Casnewydd yn ganolfan flaenllaw ar gyfer arloesi, dylunio cynnyrch a thechnoleg

2

Arddangos y goreuon o blith busnesau cychwynnol technolegol Cymru

3

Helpu’r busnesau cychwynnol mwyaf arloesol i dyfu eu busnes ac i lwyddo

4

Gwella profiad ymarferol a digidol cwsmeriaid a theithwyr ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

5

Sicrhau'r safon uchaf o iechyd a diogelwch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithwyr a staff

6

Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn addas ar gyfer y dyfodol drwy ei baratoi ar gyfer technolegau a datrysiadau newydd ac arloesol

Pam cafodd ei sefydlu?

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y rheilffyrdd yn ddiwydiant deniadol i fusnesau cychwynnol. Bydd Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd a buddion, ynghyd â’i gwneud yn haws i fusnesau cychwynnol ddod i mewn i'r diwydiant rheilffyrdd.

Bydd ein labordy arloesi yn newid y diwylliant drwy droi Casnewydd yn ganolfan arloesi, i roi’r pŵer i’r mentrau hyn ac i arddangos y gymuned dechnolegol yng Nghymru.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau darparu'r profiad gorau i deithwyr. Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn deall pa mor hollbwysig yw hi i gorfforaethau mawr arloesi ac addasu. I fod yn ymatebol a rhagweithiol tuag at newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr, ac i ddarparu mwy na’r disgwyl er mwyn rhoi profiad eithriadol i’r cwsmer.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau llenwi'r bylchau a meithrin diwylliant arloesi ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru drwy geisio cael y busnesau cychwynnol mwyaf creadigol ac uchelgeisiol i arddangos eu gwaith.

Os oes gennych chi ddatrysiad neu syniad arloesol, byddem wrth ein boddau yn ei glywed ac yn gweld a allwch chi helpu Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Ein tîm

Barry Lloyd

Barry ydy Pennaeth Profiad Cwsmeriaid ac Arloesi yn Drafnidiaeth Cymru. Mae gan Barry profiad enfawr mewn deall a gwella profiad cwsmeriaid wrth iddo weithio ei holl yrfa mewn swyddi ar gyfer y cyhoedd. Mae ganddo frwdfrydedd i sicrhau fod anghenion y cwsmer yn cael i’w cyrraedd a’i phasio, ac yn gweld y Lab Arloesi fel y cam nesaf i wella Profiad Cwsmer gyda datblygiadau technolegol.

Michael Davies

Michael Davies ydy’r Rheolwr Mewnwelediad ac Arloesedd o fewn y tîm Profiad Cwsmer yn Wasanaeth Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru. Trwy ddefnyddio'r technegau digidol diweddara, mae ei rôl yn cynnwys darparu rhaglen mewnwelediad cynhwysfawr, yn rhannu gwybodaeth am y cwsmer a marchnad gyda’r busnes i hysbysu penderfyniadau strategol. Bydd hefyd yn edrych ar ôl y dechreuad a dilyniant Lab TrC. Mae gan Michael 10 mlynedd o brofiad yn defnyddio technegau mewnwelediad i allu arwain darluniad prosiectau newydd i ehangu profiad y cwsmer.

Imran Anwar

Imran yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Alt Labs, sef y darparwr sy’n pweru Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu. Mae gan Imran dros ddegawd o brofiad arloesi ar draws y sector trafnidiaeth a rheilffyrdd. Mae wedi gweithredu strategaethau arloesi, meddalwedd a rheoli newid ar draws busnesau bach a chanolig a sefydliadau FTSE 1000, yn amrywio ar draws CRM, ERP, MBaaS, SaaS, PaaS, Cloud, Big Data a datblygu gwe.

Michael Dunn

Michael yw Prif Swyddog Technegol Alt Labs ac mae ganddo 11 mlynedd o brofiad yn y diwydiant technoleg gyda gwybodaeth eang am y sector a gafodd drwy weithio fel datblygwr i ddechrau, ac yna ar ôl sefydlu asiantaeth meddalwedd flaenllaw a oedd yn canolbwyntio ar greu cynnyrch symudol ac ar gyfer y we. Mae'n wych am ddatrys problemau ac mae’n gallu arwain grwpiau amlddisgyblaethol i sicrhau proses drawsnewid ddigidol lwyddiannus.

Charlotte Rogers

Charlotte yw Rheolwr Cynnyrch ac Arloesi Alt Labs. Sefydlodd ei chwmni poteli dŵr ei hun pan oedd hi yn y brifysgol, ac mae ganddi brofiad o ymgymryd â rhaglenni deori a sbarduno, yn ogystal â datblygu a pherchnogaeth ar gynnyrch. Mae Charlotte nawr yn rhannu ei phrofiadau gyda busnesau newydd drwy goetsio a mentora.

Adam Foster

Adam yw Pennaeth Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Alt Labs. Mae ei arbenigedd wedi cael ei ddatblygu mewn busnesau o wahanol faint, yn amrywio o fusnesau cychwynnol a busnesau bach a chanolig i frandiau rhyngwladol, a hynny yn y sectorau busnes i fusnes, busnes i gwsmeriaid ac Addysg Uwch. Mae Adam wedi datblygu strategaethau marchnata a marchnata digidol ac wedi rheoli’r broses o’u gweithredu, ynghyd â darlithio a hyfforddi myfyrwyr a busnesau bach a chanolig ar draws nifer o ddisgyblaethau marchnata.

Jason Talman

Mae Jason yn Ddatblygwr Meddalwedd sydd â phrofiad arbenigol o weithio ar raglenni gwe, apiau ffonau symudol a gwasanaethau gwe. Mae’n mwynhau defnyddio ei sgiliau datrys problemau i oresgyn heriau technegol ac i gynhyrchu offer i ddatrys problemau’r byd go iawn.

Oes gennych chi syniad?

Ynghyd â'n tîm, fel rhan o raglen Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cael siarad â rhanddeiliaid allweddol ar draws Trafnidiaeth Cymru a'i bartneriaid. Os oes gennych syniad neu gynnyrch arloesol - byddem yn falch o glywed gennych.