Sbardunwch ddatblygiad eich busnes mewn 3 mis

Dyluniwch, Datblygwch a chynigiwch eich MVP (Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw) i ennill contract gwaith gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru... mewn 3 mis! Ymunwch â’n rhaglen sbarduno arloesi rheilffyrdd ac uwchraddiwch eich busnes.

Cohort 5 Recruitment Now Open!

Apply Before Midnight June 16th

2023 Datganiadau Her a Chyfle

Profiad Cwsmeriaid

Dewch o hyd i ffordd newydd i greu ac ychwanegu at ein gwerth cymdeithasol.

Sicrhau bod darpariaeth gwybodaeth yn cwrdd anghenion a disgwyliadau.

Gwella gwerthiant tocynnau gan gynnwys uwchraddio a gwelliannau yn ystod y daith.

Newid Moddol

Gwobrwyo a chydnabod cwsmeriaid am symud o’i car i drafnidiaeth gyhoeddus.

Gwella deall symudiadau cwsmeriaid a sut mae cwsmeriaid yn cyrraedd ac gadael gorsafoedd.

Defnyddio dealltwriaeth artiffisial yn well mewn trafnidiaeth gyhoeddus i ddatrys heriau.

Dyfodol Trafnidiaeth

Sut allwn ni sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru'n defnyddio'r gorau o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg i wella diogelwch, profiad cwsmeriaid a'n ffordd o weithio?

Gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i roboteg, dysgu peirianyddol, awtomeiddio, neu unrhyw gyfleoedd newydd eraill sy'n dod i'r amlwg ar gyfer trafnidiaeth.

Sut gallwn ni helpu eich busnes newydd

Rydym yn sbarduno busnesau technoleg newydd yn ein rhaglen sbarduno 12 wythnos, mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, drwy ddarparu gweithdai arloesi, mentora a hyfforddiant sy’n cynnwys

Ymchwil Marchnata

Gwybodaeth gan Gwsmeriaid

Dylunio Cynigion Gwerth

Datblygu Prototeipiau

Dilysu

Datblygu Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw

Diwrnod Arddangos

Dilysu

Datblygu Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw

Diwrnod Arddangos

Ein diwrnod arddangos diweddaraf

Gwyliwch y fideo o’n diwrnod arddangos diweddaraf

Pam cymryd rhan?

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a allai fod o fudd i brosesau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, neu a allai wella profiad y teithwyr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Bydd y cyfranogwyr yn cydweithio gyda mentoriaid ymhob rhan o’r sector arloesi a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd yr arbenigedd yn helpu eich busnes cychwynnol i fireinio ac i ddatblygu cynnyrch sy’n addas ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd, ac yna i gyflwyno syniad i’r swyddogion gwneud penderfyniadau yn Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Bydd contract gwaith yn cael ei roi i syniadau llwyddiannus, i ariannu gweddill y prosiect ac i greu cynnyrch neu wasanaeth sy’n cael effaith wirioneddol ar Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Manteision ein rhaglen

Mentora gan arbenigwyr o'r diwydiant

Arweiniad, mentora a hyfforddiant gan arbenigwyr cyflawni arloesedd a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn y diwydiant rheilffyrdd.

Cydweithrediad rhwng Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a Phartneriaid

Cael gafael ar ddata byw, adborth a phrofion cwsmeriaid, rhanddeiliaid Rheilffyrdd TrC a phartneriaid cyllido.

Twf busnes

Cyfle i ennill contract gwaith a chael cyllid i lansio eich cynnyrch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Collaboration

Work with us throughout weekly workshops, coaching you from ideation to pitch.

Ein partneriaid

Pam gweithio ar y rheilffyrdd

Byddwch yn rhan o ddiwydiant sy’n tyfu ac sy’n werth biliynau o bunnoedd, gyda chyfoeth o gyfleoedd buddsoddi ar gyfer prosiectau arloesol. Datblygwch dechnoleg ac atebion arloesol a fydd yn gwella profiad y teithwyr i filiynau o bobl ac yn sicrhau gwelliant go iawn a pharhaol ledled Cymru.

Arddangos eich cynnyrch a’ch busnes i rwydwaith ehangach o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n gysylltiedig â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bod yn rhan o ddiwydiant a fydd yn rhoi cyfleoedd i’ch busnes newydd fod yn arloesol, i dyfu ac i fod yn llwyddiannus.

Roedd ein profiad yn y Labordy yn ardderchog. Fe wnaeth y broses 12 wythnos ein hannog ni i adolygu ac ail-werthuso ein dull gweithredu, gan ein helpu ni i ymchwilio’n ddyfnach i’r problemau mae cwsmeriaid yn eu hwynebu ac adnabod yr anghenion busnes craidd.

Wordnerds

Yn gyffredinol, roeddem yn teimlo bod TrC yn edrych tua’r dyfodol a’i fod yn gwbl agored i groesawu a mabwysiadu arloesedd mewn ffyrdd nid yn unig i helpu i wella profiad ei gwsmeriaid ond hefyd i ddiogelu iechyd a lles ei staff. Mae’n gwneud hyn mewn ffordd sy’n annog ac yn helpu busnesau newydd. Mae rhaglen Labordy TrC yn fenter wych sy’n hwyluso hyn.

SpatialCortex

Yn gyffredinol, roeddem yn teimlo bod TrC yn edrych tua’r dyfodol a’i fod yn gwbl agored i groesawu a mabwysiadu arloesedd mewn ffyrdd nid yn unig i helpu i wella profiad ei gwsmeriaid ond hefyd i ddiogelu iechyd a lles ei staff. Mae’n gwneud hyn mewn ffordd sy’n annog ac yn helpu busnesau newydd. Mae rhaglen Labordy TrC yn fenter wych sy’n hwyluso hyn.

Windowseater